HU  |   RO  
  • : Function split() is deprecated in /services2/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services2/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services2/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services2/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.
  • : Function split() is deprecated in /services2/webpages/util/k/o/korunk.site.aplus.net/public/modules/i18n/i18nstrings/i18nstrings.module on line 490.

KORUNK 2014/08 - HONFOGLALÓ MAGYAROK


 

A nagy történelmi időtávlat és a viszonylag kevés írásos forrás miatt nehéz pontosan rekonstruálni azt a – magyar történelemben honfoglalásnak nevezett – folyamatot, amely során a magyarság birtokba vette a Kárpát-medencét, jóllehet a történtekkel két, egymástól jelentősen eltérő elmélet is foglalkozik. Hogyan is zajlott a honfoglalás, mik voltak ennek előzményei, hogyan alakult a kalandozások kora, milyen volt a honfoglaló magyarok nyelve, hitvilága-szellemi élete, művészete, milyen eredményeket hoztak a legújabb régészeti kutatások és DNS-vizsgálatok? Ezekre a kérdésekre adnak választ a lapszám tanulmányai.
FODOR ISTVÁN • A rejtélyes 10. század
RÓNA-TAS ANDRÁS • A magyar őstörténet néhány vitás kérdése
HONTI LÁSZLÓ • Milyen lehetett anyanyelvünk a honfoglalás korában?
DEMÉNY PÉTER • Vallomás, Költészet Szálló, Nem értem, Nyelvújítás (versek)
RÉVÉSZ LÁSZLÓ • A honfoglaló magyarok régészeti hagyatéka
ÉRY KINGA • A honfoglaló magyarság embertani jellemzői
VESZPRÉMY LÁSZLÓ • Kalandozások: ősi magyar virtus vagy puszta fosztogatás?
VOIGT VILMOS • Töprengések – a magyar honfoglalásról és a magyar folklórról
KAPITÁNY GÁBOR • A Gutinon, Cseppek a kövön, A tenger második arca, Egy harmadik arc, Vannak, kik úgy születnek…, Juhok a viharban (versek)
BENKŐ ELEK • A székely írás középkori és kora újkori emlékei
FODOR ISTVÁN • A „kettős honfoglalás” elméletének forrásvidéke
GÁLL ERWIN • A periferikus 10. századi Erdélyi-medence. Néhány gondolat a 10. századi „magyar hatalmi hálózat” erdélyi hódításáról
KESZTHELYI GYÖRGY • Vagyok itt és ott, Változatlanul
MISKOLCZY AMBRUS • Cioran nagy színeváltozása
LÁSZLÓ SZABOLCS • Megérteni a nacionalizmust
SIPOS JÓZSEF • Nemzetek, nemzetiségek – interetnikus kapcsolatok
BODNÁR ZSUZSA • „Minden van köztünk”
DÉNES GABRIELLA • Tejjel-mézzel folyó kánon

 

OLOSZ LEVENTE • Ötven év munkássága KORUNK 2014 lapszámok letöltése
KORUNK 2014 lapszámok letöltése

KORUNK 2014/07 - Kamaszkor
A kamaszkorról gondolkodva a testről és a mentális-pszichikai szféráról egyaránt gondolkodnunk kell. Az, ahogyan a kamaszkort ma megélik a tizenévesek, és ahogyan ehhez a társadalom viszonyul, voltaképpen a társadalom önarcképe is.

KORUNK 2014/06 - Szigetek, szórványok, zárványok
Szórványról – másként. Ez az alaphangja a Korunk újabb szórvány-számának. (Az 1989 után megújult folyóirat 1991 novemberében hívta fel először nagyobb nyomatékkal szórványgondjainkra a figyelmet.) Mi indokolja a roppant bonyolult témakör újszerű megközelítését? Bodó Barna politológus és egyetemi oktató a 2011-es romániai népszámlálás riasztó adataiból indul ki: miközben a tömbben élő magyarság demográfiai mutatói javulnak vagy stagnálnak, a szórványnak minősülő megyékben a magyarok lélek- és arányszáma drasztikusan csökken. Ezekről a kérdésekről nemcsak beszélni kell. „Nemzetstratégiai lépésekre van szükség – érvel a tanulmány szerzője –, a szándéktól el kellene jutni olyan közpolitikai programok megfogalmazásáig, amelyek mögött egyrészt világosan azonosítható a (kisebbségi-nemzeti) közösségi szerepvállalás, másrészt a megvalósulás feltételei is biztosítottak.”

KORUNK 2014/05 - Szekularizmus – vita és párbeszéd
Használ vagy árt az egyházak világi befolyása? Milyen szerepet kapjon a vallás a nyilvánosságban? Kizárja vagy igazolja egymást a hit tekintélye és a modern gondolkodás? Szekularizmus, pró és kontra! Világnézetek harca – vita és párbeszéd a Korunk folyóirat májusi számában.

KORUNK 2014/04 - Észtek, Lettek, Litvánok
Észtek, lettek, litvánok: Köztes Európának is nevezik földrészünk azon térségét, ahol tucatnyi, a németekhez és az oroszokhoz viszonyítva kis nép teremtett magának hazát viszontagságos történelmi körülmények között a Nyemen és Narva folyók között, szüntelenül érintkezve-keveredve, a múltban és a jelenben, a náluk nagyságrendekkel nagyobb szláv népekkel (oroszokkal, lengyelekkel), illetve a közelmúltig, a 20. század közepéig, a németekkel. Keveset tudunk róluk, jóllehet ma már egyenrangú társai az európai népek családjának, történelmük alakulása, művelődési hagyományaik és mai irodalmi életük megérdemli, hogy nagyobb figyelemmel tekintsünk feléjük.

KORUNK 2013 lapszámok letöltése
KORUNK 2013 lapszámok letöltése

KORUNK 2014/03 - Detektívtörténetek
A detektívtörténet olyan műfaj, amelyik az elmúlt évtizedekben sikerrel kapcsolta össze a kultúra különböző rétegeit: a populáris és magaskultúrát, az ifjúsági és felnőttkultúrát, az írott és audiovizuális médiumokat.

KORUNK 2014/02 - Forma(t)rendek
A Korunk folyóirat (alkalmazott) művészeti lapszáma ez alkalommal a vizualitás és a képiség jelenlegi domináns kulturális alakzatait a tömegtermelés és a művészet tömeges fogyasztásának szempontjából vizsgálja. A 21. századi embert körülvevő tárgyi világ, a változó képi műfajok és a kortárs design aktuális seregszemléjének célja reflexiójában támogatni az olvasót az általa már birtokolt tárgyak jelentéseit és értékét, a rendszeresen fogyasztott képi termékeket és általában a mindennapok esztétikumát illetően. Az összeállításban szereplő tanulmányok szerzői grafikai tervezők, művészettörténészek, esztéták, a kortárs látvány- és formavilág tudatos termelői és fogyasztói.

Demény Péter A lélek trolija könybemutató
Demény Péter A lélek trolija című esszékötetét (Komp-Press, Kolozsvár, 2013.) mutatják be a szerző jelenlétében: Balázs Imre József (főszerkesz